Souhlasíte se zavedením řidičského průkazu na zkoušku ?

Vstupní školení

 

 

Učební osnovu vstupního školení, podíl výuky a výcviku na celkovém rozsahu vstupního školení, obsah výuky a výcviku, rozsah společné části a zvláštních částí výuky, část výcviku v řízení vozidla, která může být nahrazena výcvikem na řidičském trenažéru, a nejvyšší počet účastníků kurzu vstupního školení stanoví prováděcí právní předpis. 

Po zakončení výuky a výcviku podá řidič písemnou žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa podnikání, nebo sídla provozovatele školícího střediska, u něhož ukončil výuku a výcvik v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů.  Zkouška z profesní způsobilosti řidičů se provádí písemným testem za pomoci výpočetní techniky, a ověřuje znalosti ve všech oblastech výuky uvedených v § 47 odst. 1.

Zkoušku provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností prostřednictvím zkušebního komisaře podle § 33 odst. 2. zák. 247/2000 Sb. Jestliže řidič při zkoušce neuspěl, může zkoušku opakovat nejvýše třikrát. 

Opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za 5 pracovních dnů ode dne konání předchozí zkoušky. Neuspěje-li řidič při druhé opakované zkoušce, musí se podrobit opakované výuce z předmětu, ve kterém neprospěl, a zkoušce. 

Neuspěje-li řidič ani při zkoušce podle věty třetí, je povinen se zúčastnit nového vstupního školení v plném rozsahu. Zkoušky podle věty druhé a třetí musí řidič složit nejpozději do 1 roku ode dne konání první zkoušky, jinak se musí podrobit novému vstupnímu školení v plném rozsahu.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který provedl zkoušku, vydá žadateli bez zbytečného odkladu po vyhodnocení výsledků zkoušky písemné potvrzení o vykonání zkoušky a vyznačí v něm její výsledek.

AUTOLUNA: Vstupní školení

A A A