Souhlasíte se zavedením řidičského průkazu na zkoušku ?

Podmínky přijetí k výuce a výcviku

 

Podmínky přijetí k výuce a výcviku řeší ustanovení § 13 zákona 247/2000 Sb., ve kterém je uvedeno :

(1) Výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění může provádět výlučně provozovatel autoškoly. Provozovatel autoškoly přijme k výuce a výcviku k získání řidičského oprávnění osobu, která

a) podá písemnou žádost; pokud je žadatel mladší 15 let, musí být žádost doložena písemným souhlasem jeho zákonného zástupce, jehož podpis byl ověřen příslušným orgánem,

b) ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny podle zvláštního zákona,2a) přičemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců,

c) není nezpůsobilá k právním úkonům,

d) je zdravotně způsobilá k řízení motorového vozidla podle zvláštního zákona,2a)

e) má na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt,

f) plní další podmínky, pokud je pro získání řidičského oprávnění vyžaduje zvláštní zákon2a),

g) není ve výkonu sankce nebo trestu  zákazu činnosti spočívajícího zákazu řízení motorových vozidel.(2) Žáci školy, které byla vydána registrace k provozování autoškoly, u nichž je získání řidičského oprávnění kvalifikační předpoklad výkonu povolání, na které se žáci ve škole připravují, nebo pro něž je řízení motorových vozidel volitelným (nevolitelným) předmětem, mohou být zařazeni do výuky a výcviku nejdříve dva roky před dosažením předepsaného věku pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny podle zvláštního zákona.2a) Zkoušku odborné způsobilosti mohou pak složit po ukončení výuky a výcviku, a to i před dosažením předepsaného věku s tím, že řidičské oprávnění jim bude vydáno po jeho dosažení. Uvedené školy pak mohou výuku a výcvik provádět jako sdruženou ve smyslu §16 odst. 1, přičemž při kombinaci skupin a podskupin řidičských oprávnění uvedených v §15 odst. 1 lze přidružit i skupinu C a podskupinu C1.


(3) Žádost o řidičské oprávnění musí obsahovat

a) jméno, příjmení, titul žadatele,

b) adresu trvalého nebo přechodného pobytu na území České republiky,

c) datum a místo narození žadatele,

d) státní občanství žadatele,

e) skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění, kterou žadatel vlastní,

f) skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění, k jejímuž získání požaduje žadatel provedení výuky a výcviku.(4) Žádost o řidičské oprávnění musí být doložena dokladem o zdravotní způsobilosti žadatele, který nesmí být starší více než 3 měsíce v době podání žádosti. Zdravotní způsobilost žadatele může být doložena                v žádosti o řidičské oprávnění.

(5) Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. f) a g) dokládá žadatel čestným prohlášením.

AUTOLUNA: Podmínky přijetí k výuce a výcviku

A A A